โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอำพา ปรากฎชื่อ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิธิวัติ รักษาภักดี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพัชชา คารศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย