โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอุษณีษ์ ศรีสม ครูชำนาญการ การงานอาชีพ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น