โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายพิสิษฐ์ แวงสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ว่าที่ร้อยตรีพชรพงศ์ นวลศิริ ครู คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น