โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวกรรณิการ์ เรืองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวณัฏฐวี ทองดา ครู คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางชัญญานุช เนริกูล ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางธนาตา พะนงรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเท (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางพรพิมล แพงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)