โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวสุนันทา เชื่อมทอง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรพิน ฉายแก้ว ครู คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์ ครู ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางจุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ครู ศิลปะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)