โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ สังคมศึกษา การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)