โรงเรียนดอนแรดวิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวสังวาลย์ แสงศิลป์ พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจำเนียน โอษะคลัง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชัชวาลย์ กองสุข ครูชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางบังอร ทองมา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางนุชสิรินทร์ ภูผาลาด ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)