โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายปัฐยาภรณ์ จันทไชย ครู คณิตศาสตร์ วิดีโอ/คลิป/youtube ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)