โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด ครู สังคมศึกษา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ก้านอินทร์ ครู คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายวรวิทย์ ภูแก้ว ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)