โรงเรียนยางวิทยาคาร

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวภัทธิรา สุมาลี ครู ภาษาต่างประเทศ สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสนัย ชัยยา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา การวัดผลประเมินผล (ด้านวิชาการ)