โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวสุวรรณา คำมณี ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางเสาวภา พูลเพิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางคำนงค์ พันไผ่ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเท (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางสาวฐิตาพร พยุงตน ครู คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางดาวรัศมี รีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิชาการ)
นางจิตติมา เกษีสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายเจนณุวัฒน์ วิมุตกุล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)