โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร ครู การงานอาชีพ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายธิติสรรค์ บูชาทิพย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)