โรงเรียนโชคเพชรพิทยา

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางทัศวรรณ เดวิส ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ด้านวิชาการ)
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)