โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวนิลุบล จันทร์สุข ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายทศพร สีหะวงษ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรไท ทิมทอง ครู ภาษาไทย สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางนฤมล ทิมแท้ ครูชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)