โรงเรียนบัวเชดวิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายณัฐวิชช์ ธนพงษ์พรธนา ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวธัญญาทิพย์ บุญนอง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายบัญชา สะตาดี ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ สื่อเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวโอภารัตน์ เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสายพิณ สอนสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางเอมอัฌชนา ศิริศรี ครูผู้ช่วย ศิลปะ สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวสาริณี วงค์ชมภู ครูผู้ช่วย ภาษาไทย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายเกรียงไกร บุตรพรม ครูผู้ช่วย ศิลปะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)