โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นายวิชาญ เกรัมย์ ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายกฤตนัย ศรีนิล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวธัญวรรณ ผิวงาม ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ การจัดทำโครงงาน (ด้านวิชาการ)
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ มุมทอง ครูผู้ช่วย ศิลปะ วิดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)