มหกรรมวิชาการ สพม.33 (2563)

เปิดระบบสมัคร ( 20 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 )

1. OBEC หรือ BEST เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง (ครูผู้ช่วยไม่ต้องลงในรายการนี้)
2. นำเสนอครูผู้ช่วย (ครูผู้ช่วยทุกคนต้องลงทะเบียนรายการนี้)
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ลงทะเบียนทุกคน)

ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ

Assistant Teachers

นำเสนอครูผู้ช่วย

ตรวจสอบรายชื่อ

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ตรวจสอบรายชื่อ

คณะกรรมการ

เกียรติบัตร