สรุป โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 2 0 7
คณิตศาสตร์ 0 5 0 7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2 13
สังคมศึกษา 0 0 0 6
ศิลปะ 0 0 2 2
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1 1
ภาษาต่างประเทศ 0 1 0 6
การงานอาชีพ 0 1 0 7
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 0
รวม 1 10 5 49