สรุป โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST นำเสนอครูผู้ช่วย เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0 8
คณิตศาสตร์ 2 6 0 11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 0 14
สังคมศึกษา 0 0 0 7
ศิลปะ 0 0 1 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 2 6
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 12
การงานอาชีพ 0 1 1 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1
รวม 2 10 4 67