โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวปนัดดา สุกใส ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ครู ภาษาไทย
นางจุฑามาศ ทองดา ครู สังคมศึกษา
นายวิวัฒน์ สำราญใจ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาวพิศเจริญ ต้นจำปา ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอรุณรัตน์ พลหาญ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรภิญญา ทองอุดม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางสาวปาณิสรา ผลแม่น ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวงาม พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นายฉลอง เอการัมย์ ครูอัตราจ้าง ศิลปะ