โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียม ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางผุสดี มีแก้ว ครู คณิตศาสตร์
นางนันทรัตน์ สมบูรณ์ ครู การงานอาชีพ
นางสาวกลอยใจ มณทาหอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาววิไล เบิกบาล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศันสนีย์ วงเวียน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นายธีรพงศ์ คงทน ครู คณิตศาสตร์
นายนิยม พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรี สุจินพรัหม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชัญญานุช พัฒนเดชกุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเด่นชัย ชายทวีป ครู สังคมศึกษา
นายสมาน โสสุข ครู ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์บัณฑิต กะการดี พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา