โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางสาวนิติยา เจริญราช พนักงานราชการ การงานอาชีพ
นางสาวพรรณภวดี บุญสด ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายพิพัฒน์ อัครเดชธนะพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นายพูนทรัพย์ ทองมาก ครู สังคมศึกษา
นายรวิชญ์ อานไมล์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง พนักงานราชการ ภาษาไทย
นายจุลศักดิ์ ทุหา ครู ศิลปะ
นางอรพัส พันธ์ครู ครู ภาษาไทย
นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสรสิทธิ์ เสาทอง ครู ภาษาต่างประเทศ