โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ สพม.33

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้
นางกัญญานาถ เหมาะดีหวัง ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวบัญชร แสวงสุข ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมพงษ์ มณีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจันทรรัตน์ มณีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอรทัย ไชยเชฐ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาวอรพินท์ ดาศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางนิตยา บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางระวีวรรณ งามสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ ครู การงานอาชีพ
นางสาวสมพร ทองแม้น ครูชำนาญการ สังคมศึกษา
นางชนิภา สำราญสุข ครู ภาษาไทย
นายกิตติพงษ์ มนฑา ครู ศิลปะ
นางละเอียด มีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ