โรงเรียนวังข่าพัฒนา

OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด ครูชำนาญการ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย