โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

Asistant Teacher (นำเสนอครูผู้ช่วย)

ชื่อ ตำแหน่ง สาระการเรียนรู้ หัวข้อ
นางสาวจิรพรรณ ศิริบัว ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
ว่าที่ร้อยตรีพรชัย แสงอาจ ครูผู้ช่วย ศิลปะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (ด้านวิชาการ)